ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Otrzymaliśmy patronat SIMP!

29.06.2020 12:00:00

Podziel się

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zdecydowało się objąć patronat nad najbliższą edycją targów ITM Industry Europe. Cieszymy się ze wsparcia kolejnej znaczącej organizacji z sektora przemysłowego!

Patronat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich traktujemy jako wyraz zaufania i poparcia dla naszej pracy. Rozumiemy wagę i konieczność prowadzenia działań na rzecz promocji polskiego przemysłu na świecie, a także potrzebę wymiany doświadczeń, dlatego cieszymy się, że postawione cele w tym zakresie będziemy mogli realizować wspólnie z SIMP.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10 000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Misja Stowarzyszenia opiera się na realizacji wyznaczonych w statusie celów. Do nich należą przede wszystkim działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, a także promocja ich zatrudnienia poprzez reorientację zawodową czy udzielanie pomocy w zakresie poszukiwania pracy.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich działa także na rzecz popularyzacji osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin. Propaguje ideę przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej za pomocą troski o zabytki kultury oraz dorobek polskiej myśli technicznej. Dla SIMP ważne są również dbałość o zrównoważony rozwój, w tym ochronę środowiska, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikający.

Więcej o SIMP: https://simp.pl/