ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Patroni branżowi targów ITM Industry Europe 2024

Podziel się

Z przyjemnością przedstawiamy patronów branżowych tegorocznej edycji targów ITM Industry Europe!

Evoluma

Evoluma Klaster Przemysłowy, dawniej znany jako Klaster Obróbki Metali, to inicjatywa prowadzona przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. Grupa ta skupia ponad 100 firm z branży metalowej zajmujących się usługami, produkcją i handlem, oraz 20 partnerów strategicznych, takich jak uczelnie, instytucje biznesowe i samorządowe. W klastrze działają zarówno krajowi, jak i międzynarodowi liderzy branży, charakteryzujący się wysokim potencjałem innowacyjnym. To otwarta platforma, do której mogą dołączać firmy i organizacje z sektora metalowego, zachęcająca do współpracy na rzecz rozwoju branży. Wspólna praca sprzyja efektywnej kooperacji, wymianie doświadczeń, transferowi wiedzy oraz rozwojowi kadry. To miejsce, gdzie spotykają się czołowi gracze zarówno z Polski, jak i Europy, którzy mają duży wpływ na innowacje w branży metalowo-maszynowej. Już od ponad 15 lat klastrze działa sieć współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, instytucjami biznesowymi i samorządami Polski wschodniej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Polska Izba Konstrukcji Stalowych (PIKS) to samorządowa organizacja gospodarcza, skupiająca firmy i specjalistów związanych z branżą konstrukcji stalowych w Polsce. Jej celem jest promowanie i rozwój tej gałęzi przemysłu oraz wsparcie członków w ich działalności. PIKS działa głównie poprzez: współuczestnictwo w kształtowaniu polityki gospodarczej i aktualizacja norm, procedur i przepisów prawnych dotyczących branży konstrukcji stalowych, promowanie zastosowań konstrukcji metalowych w różnych sektorach, organizację konferencji, targów, wystaw i warsztatów szkoleniowych, a także współpracę zagraniczną, celem promowania osiągnięć i możliwości branży. Izba wspiera również standardy jakościowe, rzetelność oraz etykę zawodową i handlową w branży konstrukcji stalowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) to organizacja użyteczności społecznej, skupiająca około 10 000 inżynierów i techników mechaników z różnych specjalizacji. Jej głównym celem jest promowanie nauki, techniki i gospodarki poprzez działania implementacyjne. SIMP dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, wspierania zatrudnienia oraz udzielania pomocy w reorientacji zawodowej i poszukiwaniu pracy. Ponadto, stowarzyszenie stawia sobie za zadanie tworzenie platformy do wymiany informacji na temat nauki, techniki, gospodarki i społeczeństwa. Ważnym aspektem działalności SIMP jest również promowanie etyki zawodowej wśród inżynierów i techników.

WIĘCEJ INFORMACJI

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

STOP, czyli Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, to organizacja gromadząca ekspertów z branży odlewniczej. Jej misją jest promowanie rozwoju tej dziedziny w Polsce poprzez edukację techniczną, wymianę doświadczeń i budowanie sieci kontaktów między profesjonalistami. Działalność Stowarzyszenia obejmuje organizację konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów dla członków, a także publikowanie artykułów i raportów naukowych o najnowszych osiągnięciach technologicznych w odlewnictwie. STOP aktywnie angażuje się również w edukację młodzieży oraz reprezentuje polską branżę odlewniczą na arenie międzynarodowej poprzez udział w projektach europejskich i międzynarodowych. Poprzez współpracę z naukowcami, przedsiębiorcami i administracją publiczną, STOP wpływa na rozwój polskiego odlewnictwa oraz podejmuje działania na rzecz poprawy jakości produkcji odlewów. Jest kluczowym elementem polskiego przemysłu odlewniczego, dążącym do modernizacji i postępu.

Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe powstał w 2010 roku, łącząc przedsiębiorstwa z sektora logistycznego i transportowego z trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Jego celem jest integracja firm i instytucji z tych branż w celu współpracy i wymiany wiedzy, co ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu na skalę krajową i międzynarodową. Klastry logistyczno-transportowe są coraz popularniejszym rozwiązaniem, przynoszącym rozwój gospodarczy i poprawę efektywności działań w branży transportowej i logistycznej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Unia Polskich Przedsiębiorców

Unia Polskich Przedsiębiorców, założona w 1991 roku, jednoczy przedsiębiorców w Polsce, dążąc do poprawy warunków biznesowych w kraju. Jej celem jest reprezentowanie interesów biznesu oraz promowanie wolności gospodarczej i prywatnej inicjatywy. UPP wspiera rozwój swoich członków poprzez szkolenia, konferencje i spotkania networkingowe, a także angażuje się w poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dążąc do deregulacji, zmniejszenia biurokracji i ulepszania prawa gospodarczego. Ponadto, organizacja aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym i współpracy z władzami publicznymi, prowadząc inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego, takie jak wsparcie dla startupów i edukacja przedsiębiorców.

WIĘCEJ INFORMACJI

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz to zrzeszenie 22 instytucji badawczych z 12 miast Polski, stanowiące największą sieć badawczą w Europie. Jej celem jest promowanie rozwoju polskiej gospodarki poprzez badania naukowe i transfer technologii do sektora biznesowego. Łukasiewicz oferuje szeroki zakres usług badawczych, obejmujących obszary takie jak inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka i energia. Działania sieci opierają się na najnowocześniejszych narzędziach i technologiach, które wspierają rozwój nauki i przemysłu w Polsce.

WIĘCEJ INFORMACJI

Lubuski Klaster Metalowy

Lubuski Klaster Metalowy to inicjatywa łącząca przedsiębiorstwa z branży metalowej z województwa lubuskiego. Klaster działa na rzecz rozwoju tej branży poprzez integrację firm, promowanie innowacyjnych rozwiązań i rozwój kompetencji pracowników. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności firm z regionu na rynku metalowym. Klaster oferuje swoim członkom możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, uczestnictwa w szkoleniach oraz współpracy nad projektami badawczo-rozwojowymi. Takie klastry są kluczowym elementem rozwoju branży metalowej, przyczyniając się do poprawy jakości i efektywności działalności przedsiębiorstw oraz rozwijania innowacyjnych rozwiązań.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), część Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wspiera rozwój firm opartych na nowych technologiach, stanowiąc jedno z największych centrów innowacji w Polsce. Zapewnia infrastrukturę i narzędzia dla firm poszukujących nowatorskich rozwiązań, z licznych centrów badawczych i laboratoriów umożliwiających prowadzenie badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych. W parku działa wiele firm z różnych branż, takich jak informatyczna, biotechnologiczna i medyczna, oferujących usługi badawcze, analizy i doradztwo biznesowe dla startupów. PPNT to również miejsce, gdzie funkcjonują laboratoria naukowe i instytucje badawcze prowadzące innowacyjne projekty z różnych dziedzin nauki i technologii, co czyni park centrum innowacji i rozwoju technologicznego w regionie. Dodatkowo, PPNT organizuje liczne wydarzenia naukowe i branżowe, takie jak konferencje, seminaria i szkolenia, które sprzyjają wymianie doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów biznesowych i prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, będący Krajowym Kluczem Klastrowym, łączy ponad 130 podmiotów, które tworzą zaplecze surowcowe dla przemysłu. Działając zgodnie z modelem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, integruje branżę i wzmacnia konkurencyjność firm członkowskich. Klaster stanowi platformę wspierającą podmioty w rozwoju klastrowych łańcuchów wartości poprzez zwiększanie konkurencyjności, innowacji produktowych, zastosowania zrównoważonych technologii i rozwoju kapitału ludzkiego. Poprzez animację działań, tworzy środowisko sprzyjające współpracy i finansowaniu innowacji, przynosząc korzyści zarówno dla swoich członków, jak i całej gospodarce cyrkularnej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznański Instytut Technologiczny

Poznański Instytut Technologiczny (PIT) to wiodąca instytucja badawczo-rozwojowa w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów i zaawansowanego wytwarzania. Dąży do prowadzenia badań naukowych i przemysłowych, wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wspierają rozwój polskiego przemysłu i gospodarki. PIT specjalizuje się w nanomateriałach, kompozytach, materiałach energetycznych i inżynierii powierzchni, oferując również usługi badawcze, szkolenia oraz doradztwo techniczne dla firm. Jako instytucja o ugruntowanej pozycji, PIT odgrywa istotną rolę w promowaniu innowacyjności i podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym.

WIĘCEJ INFORMACJI

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii to zrzeszenie innowacyjnych firm, niezależnie od ich profilu działalności. Jej celem jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom Izby w osiąganiu sukcesu w ich innowacyjnych projektach w obszarze zaawansowanych technologii. Izba realizuje swoje cele poprzez różnorodne działania, w tym: dążenie do zmiany prawa na korzyść przedsiębiorców zajmujących się zaawansowanymi technologiami i współpraca z organami administracji państwowej w tym zakresie, wspieranie inicjatyw innowacyjnych członków poprzez pozyskiwanie zewnętrznego finansowania, takiego jak środki z budżetu państwa czy funduszy UE, na finansowanie ich projektów badawczych, produkcyjnych i usługowych w obszarze zaawansowanych technologii, ułatwianie dostępu do informacji i doradztwa, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w obszarze zaawansowanych technologii, a także organizację działań szkoleniowych i publikacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI