DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ 4-7.06.2024!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Targi ITM INDUSTRY EUROPE objęte patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Podziel się

Miło nam ogłosić, że targi ITM INDUSTRY EUROPE zostały objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju i Technologii.

Obszary działalności MRiT to: gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Dział gospodarka obejmuje sprawy:

 • gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki,
 • współpracy gospodarczej z zagranicą,
 • oceny zgodności, miar i probiernictwa,
 • własności przemysłowej,
 • innowacyjności,
 • działalności gospodarczej,
 • promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz
 • współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:

 • architektury,
 • budownictwa,
 • nadzoru architektoniczno-budowlanego,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • geodezji i kartografii,
 • rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2 Ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej,
 • wspierania mieszkalnictwa,
 • gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • rodzinnych ogrodów działkowych,
 • infrastruktury informacji przestrzennej.
  Od kwietnia 2022 Ministerstwem Rozwoju i Technologii kieruje Waldemar Buda.
  Minister rozwoju i technologii odpowiada za politykę gospodarczą państwa – m.in. za przedsiębiorczość, politykę przemysłową, innowacyjność i technologie, transformację cyfrową, zieloną gospodarkę i gospodarcze relacje z zagranicą. Do jego zadań należą też sprawy związane z budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym i mieszkalnictwem.Jako szef MRiT  nadzoruje m.in. Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Miar, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Kosmiczną, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Patentowy RP, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Odpowiada także za Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
  Więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia